Přijímání dětí do mateřské školy

  • Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka mateřské školy v měsíci březnu.


  • O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů.


  • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy dle §34 školského zákona.


  • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.


  • O stanovení zkušebního pobytu dítěte na dobu tří měsíců rozhoduje ředitelka mateřské školy.


  • Přednostně jsou přijímány děti, jejichž sourozenci již do mateřské školy docházejí a děti v posledním roce před zahájením školní docházky.