INFORMACE O POSKYTNUTÍ GRANTU NADACE OKD

projektu

OSTRAVA - MOJE MĚSTO


Popis projektu:

Projekt je zaměřen na předškolní děti a jejich rodiče s cílem vytvořit elementární povědomí příslušnosti k regionu Ostravy a k lokálnímu prostředí Ostravy-Poruby. Cílem je předškolní děti seznámit s Ostravou jako městem, které tvoří pestré prostředí přírodní, společenské a kulturní. Městem s dlouholetou historií, zajímavou architekturou, bohatým společenským a kulturním životem, městem, které má na svém území chráněnou krajinnou oblast. Výstupem bude povědomí předškolních dětí o Ostravě, které získají díky aktivitám v projektu. Všech aktivit se zúčastní 200 dětí mateřské školy, dále přibližně 400 rodičů předškolních dětí a na Šumnou procházku po Porubě s historikem architeltury pozveme širokou veřejnost. Projekt nabídne širokou škálu aktivit od vzdělávací akce pro předškolní děti a jejich rodiče na zahradě mateřské školy, poznávací vycházky a výlety, až po návštěvy GVUO a Hornického muzea OKD.  
Projekt spojí komunitu, která žije na území Ostravy-Poruby. Na projektu bude spolupracovat Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace, občanské sdružení SRPŠ při Mateřské škole Větrná 1084/11, Ostrava-Poruba, občanské sdružení Anima Viva o. s., Rodinné centrum Kaštánek a Školní družina při ZŠ L. Štúra, Ostrava-Poruba.

 

Aktivity a časový plán:

30. květen 2012 
Slavnostní zahájení projektu Ostrava moje město
Slavnostní zahájení projektu s dětmi a jejich rodiči z Mateřských škol Větrná a Dětská a Rodinného centra Kaštánek, školní družiny ZŠ L. Štúra na školní Kouzelné zahradě Mateřské školy Větrná. (vybudované díky nadaci OKD). Představení cílů projektu, jeho jednotlivých aktivit. Na závěr představení divadla Modrý slon. 
 
Květen 2012
Květen v Městské památkové zóně Ostrava-Poruba 
Architektonicky pozoruhodné sídliště budované v 50. letech 20. století. Tematické vycházky dětí předškolního věku s učitelkami mateřské školy po městské památkové zóně s cílem pozorovat unikátní architekturu Ostravy-Poruby, tzv. sorelu (socialistický realismus). 
Dále děti navštíví Porubský zámek, kostel sv. Mikuláše. Seznámí se se současnou architekturou: budovou okresního soudu, knihovnou. Vycházky povedou i do přírodní lokality Porubský rybník, zámecký park. Součástí vycházek bude prozkoumávání okolí, tvořivé činnosti a různé hry a další vhodné aktivity. Cílem je vytvořit vztah k Ostravě-Porubě, dále rozvoj smyslového vnímání, rozvoj kreativity a fantazie, rozvoj hrubé a jemné  motoriky. Seznámit se s místem  a okolním  prostředím,  které  je  dětem  blízké  a  vytvořit  si  k němu  pozitivní  vztah. Očekávané kompetence dětí je citlivý vztah  k okolí jako  základ  pro  ohleduplný  přístup  k okolnímu  světu  i  k jiným lidem. Rozvoj tvořivosti, kreativity,  hrubé  a  jemné  motoriky,  sociálních  kompetencí  (spolupracovat s ostatními,  řešit  konflikty  domluvou,  vzájemná  pomoc,  rozvoj  sebevědomí  a  sebepojetí- znát  své  vlastní  hranice,  pocity  a  potřeby).
Výtvarné zpracování zážitků.
Děti se seznámí s ostravskými pověstmi a legendami (Bílý kůň ve znaku, Zakletá pana na Landeku).
 
26. Červen 2012 v 15:00
Šumná procházka po Porubě s historikem architektury Martinem Strakošem pro děti a rodiče.
Šumná procházka po Porubě pro předškolní děti a rodiče s historikem architektury Martinem Strakošem, autorem vydaného Průvodce architekturou Ostravy. Procházka povede po městské památkové zóně v Ostravě-Porubě. Předškolní děti s rodiči a zájemci z řad veřejnosti poznají Hlavní třídu jako typickou kompozici pro velkoměsta, obytný komplex zvaný Věžičky, který je variací na českou renesanci a velkolepý blok domů pojmenovaný Oblouk, který se měl stát vstupní branou do tzv. nové Ostravy.
V druhé část šumné procházky výtvarné zachycení Oblouku - výtvarné práce v terénu dětí i rodičů. 
V této části využijí děti a rodiče služeb Kafárny k občerstvení (sdružení Anima Viva o. s.). Předání výrobků mateřské školy pro radost klientům sdružení.
 
14. červen 2012 v 8:30
Přírodovědný výlet do Poodří. Cíl  úsek turistiké trasy u Polanky nad Odrou.
CHKO Poodří je na území města Ostravy. Výlet předškolních dětí do Chráněné krajinné oblasti Poodří, významného botanického, zoologického i krajinářského území v doprovodu Ing. Otakara Závalského, ornitologa.
Výtvarné zpracování zážitků.
 
25. Září 2012 v 8:30
Výlet do hornického muzea OKD
Výlet předškolních dětí na Landek - Národní přírodní památka s naučnou stezkou a hornickým muzeum. Seznámení dětí s hornickými profesemi a historií. 
Výtvarné zpracování zážitků.
 
Září 2012
Návštěva Galerie města Ostravy
Návštěva animačního programu aktuální výstavy v Galerii města Ostravy a tím seznámení dětí předškolního věku s ostravským kulturním prostředím. Návštěva  umožní   dětem, aby  se  zajímavým  a  tvořivým  způsobem   seznámily  s uměleckými díly.  Hlavní  metodou  práce  s uměleckými  díly  v galerii  jsou  různé  interpretace  díla  s ohledem  na  jeho  bezprostřední  zážitkové  působení  a  se  zřetelem  na  širší  kulturní  a  sociální  kontexty - otevírat  dětem  cesty  k trvalému  zájmu  o  umění  a  kulturu.  Cílem je rozvoj  tvořivosti  -  tvořivého  myšlení,  řešení  problémů,  tvořivého  sebevyjádření , porovnávání  vlastního  pojetí  uměleckého  díla  s pojetím vrstevníků.  Poznávání  sebe  samého,  rozvoj  pozitivních  citů  ve  vztahu  k sobě, získání  sebevědomí. Očekávanou kompetencí je dovednost vnímat  umělecké  a  kulturní  podněty,  pozorně  naslouchat,  hodnotit  svoje  zážitky  -  říci ,  co  bylo  zajímavé, co  mě  zaujalo. Zachycovat skutečnost  ze  svého  okolí  a  vyjadřovat  své  pocity  a  představy  pomocí  výtvarných  dovedností  a  technik. Návštěva se uskuteční  ve  spolupráci  s lektorkou  Zuzanou  Jasanovou, pracovnicí GVUO ,  v prostorách  Nové  síně  GVUO  v Ostravě-Porubě   nebo  v prostorách  GVUO. Pro  děti  budou  připraveny  galerijní  animace  k aktuálním výstavám.  Animační  programy  budou  přizpůsobeny  věku  dětí  a  specifickým  potřebám  skupiny  po  domluvě  s učitelkou MŠ.   
 
19. Září 2012 v 15:00 
Vzdělávací akce Ostrava pro předškolní děti a jejich rodiče na Kouzelné zahradě mateřské školy. Na jednotlivých stanovištích se předškolní děti s rodiči seznámí s Ostravou jako městem s pestrým prostředím.
 
1. stanoviště. Stavíme novou Ostravu. Didaktický materiál Stavíme dům, Budujeme krajinu. Cíl: Formování prostorové orientace a geometrické intuice. děti společně s rodiči se učí porozumět vazbám mezi vytvoženým prostorovým modelem a jeho projektem.
 
2. stanoviště. Doprava ve městě. Velká dřevěná stavenice dopravy a města. Cíl: Vytvoření prostorové stavby dopravy ve městě. Rodiče a děti spolupracují na společné stavbě.
 
3. stanoviště. Příroda ve městě. Didaktický materiál Chráníme přírodu a velké lupy. Cíl: Vlastní pozorování přírody a vyhledávání informací v didaktickém materiálu Chráníme přírodu. 
 
4. stanoviště. Život v Ostravě. Didaktický materiál Každodenní situace, Každodenní bezpečnost. Cíl: Děti společně s rodiči řeší modelové sitiace.
 
5. stanoviště. Skládáme město. Puzzle s motivy města. Cíl: Rozvoj myšlení.
 
Vernisáž putovní výstavy výtvarných výtvorů vzniklých v průběhu projektu Ostrava moje město.
 
Slavnostní ukončení projektu Ostrava moje město.
 
Výstava pak poputuje do Rodinného centra Kaštánek a do Kafárny občanského 
sdružení.