Filozofie školy

Filosofií naší školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, cestou výchovy a vzděláním založeném na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů.

Na základě prožitkového a kooperativního učení hrou a praktických činností dětí, ve vyvážené a provázané, spontánní i řízené aktivitě směrujeme k těmto cílům:

Cílem naší práce je umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Zaměřujeme se na rozvoj řeči a jazyka, komunikativních dovedností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Nabízíme péči o děti s nadáním (výtvarný kroužek, flétničky), umožňujeme vytvoření elementárním předpokladům k učení cizímu jazyku (výuka anglického jazyka - nadstandardní služba).

Náš školní vzdělávací program si klade za cíl, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostným a příjemným vstupem do života mimo rodinu a aby kvalitně doplňoval rodinnou výchovu. Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodinou (dílny pro rodiče, přednášky odborníků,vystoupení pro rodiče, společné akce pro rodiče a děti atd.) a pořádáme mnoho akcí, zajímavých pro předškolní dítě (návštěvy nejrůznějších institucí mimo mateřskou školu, oslavy jednotlivých svátků v průběhu roku a jiné).